Foreningen Skagens Venners ordinære Generalforsamling 2019

Microsoft Word – 2019 Generalforsamling-ref.docx

Foreningen Skagens Venners ordinære Generalforsamling 2019
Lørdag 1. juni 2019 kl. 11.00 på Color Hotel, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen forslår Stine Kalsmose Jakobsen, som vælges.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet iht. vedtægten.  Nyhedsbrev-varsling 26/4 og indkaldelse den 3. maj 2019

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Formanden gennemgik de forskellige aktiviteter fra årets løb i overordnede linjer. Bestyrelsen har fordelt opgaverne mellem sig – indsatsen er øget mht. profilering af foreningen i omverdenen, via etablering af Facebook og LinkedIN i tillæg til hjemmesiden. Endvidere forsøger vi at være interessante for de lokale aviser, således at vi også her kan få omtale af foreningen.

Medlemstallet er vokset med tilgang af både private- og erhvervs-medlemmer – bl.a. som resultat af en ny indsats med fremstilling af flyer og visitkort, som blev omdelt i forretningerne og udsendt som indstik i Skagen Onsdag, ligesom bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet med deres netværk og kontakter i Skagen. Der er påny fremstillet flyer og visitkort, som I meget gerne tage med og dele ud relevante steder.

Sponsering af Skagen Festival, maraton-sang, Engle og Skagen maraton. Aktivitetsplanen blev justeret og udvidet i årets løb, bl.a. med champagnesmagning.

Ultimo året gennemførte vi en tilfredshedsundersøgelse i medlemskredsen. På flere punkter med positive reaktionerne ift. de gennemførte aktiviteter og den ændrede eksterne kommunikation – alt i alt tilfredsstillende.

 1. Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og disponering af årets resultat

Sekretær/forretningsfører gennemgik det reviderede regnskab for 2018, omdelt til deltagerne og projiceret på skærm. Driftsresultatet er et underskud på kr. 15.538 mod budgetteret ÷kr. 10.000. Kontingentindtægten blev kr. 4.000 over budgetteret – medlemsarrangementer kr. 15.000 under budget, bestyrelsesmøder kr. 10.000 over budget og PR/markedsføring på kr. 19.500, som ikke var budgetteret. Foreningens økonomiske stilling er fortsat god med en egenkapital, som er større end et års omsætning i foreningen – knap 118.000 kr.           Regnskabet blev taget efterretning af generalforsamlingen.

 1. Initiativer for det kommende år.

Der er som nævnt trykt en ny flyer og visitkort til øget ’markedsføringen’ af Skagen Venner.

For bestyrelse er det væsentligt, at arrangementerne er tilstrækkeligt interessante og unikke. Den publicerede plan for 2019 blev gennemgået/uddybet – Ruth Hotel 11/7 – Grillaften 19/7 – Museet efter lukketid 24/7 – om digitalisering i virksomheder 9/9 – Maratonløb med tilskud fra foreningen 5/10 – Preben Mejer: Robotterne kommer 17/10.
Sponsorater i 2019: Skagen Festival, Maraton-sang, Skagen Maraton og Skagen Engle.

Desuden fortsættes indsatsen på de sociale medier, ligesom bestyrelsen fortsat gør en ihærdig indsats for at sikre flere medlemmer i foreningen.

 1. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  Budgettet for 2020 er gengivet på det uddelte regnskab.

Forudsætningen for budgettet er uændret kontingent, med en forventning om tilgang af flere medlemmer – siden nytår er der kommet ca. 40 nye medlemmer, mens 12-14 har meldt sig ud. Bestyrelsen indstiller kontingentet uændret i 2020.

 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer    Der foreligger ikke forslag.
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Næstformand Michaël Svejgaard – genopstiller til bestyrelsen

Jens Gram, Globesat Skagen – genopstiller til bestyrelsen

Per Antoniussen har valgt at trække sig, i stedet opstilles Torben Allen Mikkelsen, som siden 2018 har været suppleant.

Der blev ikke foreslået andre kandidater. Michaël Svejgaard og Jens Gram er derfor genvalgte, og Torben Allan Mikkelsen nyvalgt til bestyrelsen – alle ved fredsvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Jacob Johnsen ønsker at udtræde Opstillede: Bjørn Kristensen og Brian Brumee

De opstillede blev præsenteret, der var ikke opstillet andre forslag, de er derfor valgt ved fredsvalg for de næste 2 år.

 1. Valg af revisor:

Henning Aabrik – genopstiller. Henning Aabrik blev genvalgt.

 1. Eventuelt

Det blev nævnt, at der ved ’kunst & Mad’ er mulighed for at tage gæster med mod en beskeden tillægspris – og oplagt mulighed for fremtidigt medlemskab.

         Afslutning

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen – de deltagende medlemmer.  En stor tak blev derefter rettet til Flemming Stig for mange (15!) års bestyrelsesarbejde.

 

Referat: Arne Waage Beck

Efter generalforsamlingen var foreningen vært for en frokostplatte (drikkevarer for egen regning).

 

___________________

Dirigent Stine Kalsmose Jakobsen